1 1
1 1
1
1 Aktuális program Linkek 1
english deutsch Fesztiváltörténet Támogatóink 1
1 Fellépők Elérhetőségeink 1
1
1 1 1 1 1 1
 

Adatkezelési tájékoztató ("Örökség" Világzenei Fesztivál)
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az "Ifjúságért" Egyesület (5000 Szolnok, Szapáry út 23., adószáma: 19227014-1-16, képviseli: Paksi Csaba elnök) az "Örökség" Világzenei Fesztivál honlapjának használata során kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbiakról tájékoztat:

1.
Az egyesület a személyes adatok kezelése
során IT feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe:
Név: Alt Product Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. adósz.: 26010140-1-16
Tevékenység: Weboldal üzemeltetés
Tevékenység végzésének helye: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
Képviseli: Pap Béla ügyvezető
Az adatkezelés helye: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
A tevékenységet végző feladata ellátásához, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének megválaszolásához, tájékoztatáshoz szükséges mértékben fér hozzá.

2.
A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel
A honlapon "Kapcsolat" cím alatt feltüntetett bármely e-mail címre küldött üzenetével az Egyesület a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak és kizárólag az e pontban megjelölt célból használja fel, azokat harmadik félnek nem adja át.
Adatkezelés célja: a látogatók által írt elektronikus üzenetekben foglalt észrevételek megvizsgálása, minőségbiztosítás, szolgáltatás fejlesztése.
Kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa megadott személyes adata
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
Adattárolás ideje: az érintett által feltett kérdések megválaszolását követően személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, ezen eljárások esetén annak jogerős lezárultáig
adattárolás módja: az érintett személyes adatait az Egyesület elektronikus formában tárolja

3.
Rendezvényekről készült kép-és hangfelvételek, hírösszefoglalók kezelése
Az Egyesület által szervezett rendezvény során a résztvevőkről tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvétel, illetve írásbeli összefoglaló hír készülhet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett rendezvényen történő részvételével, - ráutaló magatartással - megadott hozzájárulásán alapul.
Az érintett, illetve törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozata birtokában az Egyesület szolgáltatásai, rendezvényei, programjai megismertetése, valamint a közművelődési tevékenység népszerűsítése céljából a honlapon, illetve a rendezvény Facebook oldalán híreket, illetve kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.
Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az Egyesület egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.
Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben tájékoztatni kell.
Kezelt adatok köre: az érintett neve, az érintett biometrikus adatai (kép-hangmása)
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás
Adattárolás ideje: az érintett által a Társasághoz intézett, személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását követően - amennyiben kérése megalapozott - személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól a GDPR 89. cikke szerint megvalósuló közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból történő adatkezelés, a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, mely eljárások esetén annak jogerős lezárultáig.
Adattárolás módja: az érintett személyes adatait az Egyesület elektronikus formában tárolja

4.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Az adatkezeléssel összefüggésben az Egyesület képviselőjén keresztül bármikor:
- tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
- pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
- a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
- adatai kezelése ellen tiltakozhat,
- kérheti az adatkezelés korlátozását.
Tájékoztatás kérése alapján - amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá - megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy
- milyen célból kezeli,
- mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
- milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.
A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Egyesület legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Egyesület csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Egyesület az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az érintett értesítést kap.
Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Egyesület köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- az Egyesület számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.
Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.
Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Egyesület az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Egyesület a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Egyesületet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Egyesület kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

5.
Jogszabályi hivatkozások
. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

6.
Záró rendelkezés
Jelen tájékoztató 2019. 08. 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

"Ifjúságért" Egyesület

All rights reserved 2019
Alt ProductIONS
Bla AltComp